Здравословни и  безопасни условия на трудЗдравословни и безопасни условия на труд

"Макси Консулт" разработва функциите и задачите си в съответствие с Европейските норми и директиви в областта на безопасността и здравето при работа за всяка една производствена сфера и бизнес. Тя развива стратегията си като изпълнява изискванията на цялата законова и нормативна уредба на Република България.

"Макси Консулт" ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 24, АЛ. 3 ОТ ЗЗБУТ !

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ (съгласно Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. на МТСП за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове):

АГЕНЦИЯТА определя своите приоритети и цели както следва: 

Нормативен помощник по ЗБУТ