Стандарти и определенияСтандарти и определенияПрактическата полза от международните стандарт

Внедряването на Системи за управление съгласно международни стандарти дава възможност да се увеличи печалбата на вашата организация. Внедряването на система за управление по изискванията на международен стандарт води до непрекъснато подобрение на процесите в организацията. Достигане на ново по-високо равнище на удовлетвореност и доверие от страна на клиентите. Системите за управление гарантират по-добро управление на ресурсите в организацията. Изискванията на всеки стандарт са свързани с прилагането на законодателството на съответната страна, в която е организацията, което дава възможност за по-точно въвеждане на законовите изисквания, от които зависи дейността на организацията. Международните стандарти насърчават разширяването на компетентността и познанието на служителите в организацията, което е основно изискване при прилагането им. Висшето ръководство на организациите с международен сертификат може да постигне по-добър контрол над организацията, която ръководи, благодарение на инструментите на стандарта, който е внедрен. Международно признатия сертификат е рекламно средство за всяка организация която го притежава, в страната и чужбина. Международния сертификат е начин, организациите да се представят на пазара пред потенциалните си клиенти и да застанат пред конкуренцията. Организациите със сертификат печелят потенциални клиенти, които имат изисквания към техните доставчици за притежаване на определен сертификат по международен стандарт. Организациите със сертификат получават право да участват в множество търгове за поръчки, в които има задължително изискване за притежаване на определен международен сертификат. Организациите с международен сертификат печелят възможности да работят с клиенти и партньори в Европа и целия свят, които им се доверяват, виждайки че фирмата е сертифицирана по международен стандарт.


Как да изберем консултант при внедряване на системи за управление

Решението за внедряване на Система за управление на качеството е първата стъпка на организацията към света на ISO 9000, която обикновено е свързана с търсене помощта на външни консултанти.

Решението на една организация да ползва услугите на външен консултант за внедряване на Система за управление на качеството (СУК) респективно Интегрирана система е свързано с редица важни въпроси: Как да се определи? Кой е компетентният консултант? Как да се формулират недвусмислено и изчерпателно задълженията му в договора за извършване на консултантски услуги? Какво означава внедряването на Система за управление на качеството и какви задачи стоят пред консултанта и служителите в организацията в процеса на внедряване?

В повечето случаи първият контакт на организациите със света на стандартите от серията ISO 9000 ги намира недостатъчно подготвени за вземането на правилно решение за избор на компетентен консултант и договаряне, което да гарантира ефективността на консултантската услуга.

ISO 10019 дава указания за всички етапи на процеса - от избора на компетентен консултант, през запитването за оферта и последващото сключване на договор за внедряване на СУК.

Изборът на консултант за в бъдеще няма да се ръководи от най-ниска цена на услугата и гаранция за получаване на сертификат по ISO, а ще се определя от способността на консултанта да помага на организацията при разработването на СУК и/или ИСУ „пускането й в действие” и ейната поддръжка. Целта е системата да осигури добавена стойност на организацията, тъй като спомага за повишаване на нейната конкурентоспособност чрез по-добро управление на ресурсите и оптимизиране на процесите, а оттам намаляване себестойността на нейните продукти или услуги и повишаване удовлетворението на клиентите.

Как да бъде разпознат компетентният консултант?

Според указанията на ISO 10019 компетентният консултант трябва да бъде етичен, настоятелен, с широка обща култура, решителен, комуникативен, практичен, отговорен, да има детайлни познания по приложимите стандарти и сертификационния процес, да владее общите принципи на управление на качеството, методологията и техниките.

Преди да е стартирала услугата по консултиране, консултантът по СУК трябва също така да е запознат с приложимите за предмета на дейност на организацията регулаторни и нормативни изисквания, с продукта и процесите на организацията и с очакванията на нейните клиенти и партньори.

Един от най-важните фактори при избора на консултанти по СУК и ИСУ са доказателствата за способността им да прилагат своите познания и умения в реални ситуации. Сред тези доказателства са референтен списък с клиенти, чиито сертифицирани системи за управление на качеството са разработени и внедрени от съответния консултант, сертификати и дипломи за успешно преминаване на международно признато обучение за одитори по ISO или консултантски курсове за внедряване на СУК, споделени мнения и оценки за работата на консултантите от други техни клиенти и т.н.

Най- важната причина, за ползването на консултантска фирма с цел сертификация, е помощта, която тя предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно да бъдат сертифицирани и да получат сертификат с международно признание.

Причината, поради която всяка организация се нуждае от услугите на квалифициран, професионален консултант, вместо сама да търси пътя към сертификация е фактът, че консултантът знае, прилага и усъвършенства системата за управление.

Ползването на консултантска организация спестява време, труд и пари и Ви дава сигурност във Вашето начинание.