Обучения и семинариОбучения и семинари

Ние вярваме, че компетентния персонал е формулата за успех на всяка компания.

Макси Консулт” предлага динамично обучение на Вашите специалисти с пряка практическа насоченост.

Цел: Нашата основна цел е подобряване ефективността на отделните длъжностни лица и екипите чрез усъвършенстване на техните знания, умения и способности.

„Добрите специалисти са знаещите професионалисти”

Екипът на „Макси Консулт” Ви предлага компетентния си професионален опит по организиране и осъществяване на специализирани обучения. Обучения по безопасност и здраве при работа на ръководителите, длъжностните лица по безопасност и здраве, членовете на комитетите и групите по условия на труд, електротехнически и неелектротехнически персонал, одитори на системи по международни стандарти.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба и спецификата на дейността Ви предлагаме следните обучения:

Първоначално и ежегодно обучение на ръководители и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа Чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
Първоначално и ежегодно обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд Чл. 30, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
Чл. 281, ал. 5 от Кодекса на труда;
Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд.
Придобиване на квалификационна група по електробезопасност Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ДВ бр. 21/ 2005 г.
Придобиване на квалификационна група по електробезопасност Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ДВ бр. 34 / 2004.
Придобиване на квалификационна група за неелектротехнически персонал Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, ДВ бр. 32/2004 г.
Вътрешни одитори на системи за управление ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството OHSAS 18001:2008 – Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд
ISO 14001 – Система за управление на околна среда и води
Координатор по безопасност и здраве в строителството Съгласно наредба 2 от 2004 година за извършване на строително монтажни работи