SA 8000

Намерението на SA8000:2008 е да предостави един стандарт на базата на международните човешки норми права и национални трудови законодателства, които ще защитават целия персонал в рамките на обхвата на компанията , всички които произвеждат продукти или предоставят услуги за компанията, включително персонал, нает от самото дружество, както и от неговите доставчици / подизпълнители.
SA 8000:2008  е изграден на основата на Международното право в областта на защита правата на човека.С въвеждане изискванията на стандарта Организацията демонстрира,че спазва висчки норми на Международните организации:
Всеобщата декларация за правата на човека
Международният пакт за икономически, социални и културни права
Международния пакт за граждански и политически права
Конвенцията на ООН за правата на детето
Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените
Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация и др.