ISO 27001

ISO 27001 е единственият  международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на информационната сигурност . Стандартът е предназначена да гарантира избора на адекватни и пропорционални проверки за сигурност. Сертифицирането по ISO 27001 ще ви помогне да управлявате и защитавате ценните си активи от информация. Това ви помага да се защитите и да се даде увереност на всички заинтересовани страни, особено на клиентите Ви. Стандартът приема процесен подход за създаване, внедряване, експлоатация, мониторинг, преглед, поддържане и подобряване на системата.