ISO 19011:2002ISO 19011:2002

ISO 19011:2002 (БДС EN ISO 19011:2004) "Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда"

Обхват и област на приложение: