ISO 17025:2005ISO 17025:2005

ISO 17025:2005 (БДС EN ISO 17025:2006) "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"

Обхват и област на приложение: