ИсторияИстория

Макси Консулт” е създадена през 2004 година в град Пазарджик в услуга на нашите клиенти. Фирмата разполага с два офиса. В Пазарджик- на ул. „Янтра” 12 и в гр. Пловдив на ул. „Ген. Данаил Николаев” 74.

Основният предмет на дейност на „Макси Консулт” е предоставяне на консултантски услуги при разработване и внедряване на системи за управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност на храните, на базата на международните стандарти ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007, ISO 22000. Фирмата разработва и внедрява изискваните от Закона за храните добри производствени и търговски практики /ДПТП/, както и Анализ на риска и критични контролни точки /HACCP- системи/.

Уважаеми клиенти, „Макси Консулт” е една от първите консултантски фирми, които разработват и внедряват ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в зависимост от предмета на дейност на клиента.

Макси Консулт” ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 24, АЛ. 3 ОТ Закона за здравословни и безопасни условия на труд!

Осъзнавайки важността и ефективността на Системите за управление ръководството и екипът на „Макси Консулт” притежават от 2005- та година сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008

Макси Консулт” е реализирала множество проекти, на практика, в почти всички отрасли на икономиката. Във фирмата още от самото създаване работи екип от квалифицирани специалисти, които спазват професионалната етика и уважение към клиентите.

Етапите на работа в „Макси Консулт” се състоят в разработване и ефективно внедряване на системите за управление, провеждане на обучения и оказване на пълно съдействие в процеса на прилагане на системата за управление. Всички тези действия ни дават основание да Ви гарантираме сертифициране на изградените системи в изключително кратки срокове.