ПРОГРАМИ

ОП „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в Организациите”.
Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.
Ние предоставяме професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление съгласно ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2007; ISO 22000:2005 , ISO 27001:2005 , ISO 50001 , SA 8000:2008.
Съдействаме за сертифициране на системите за управление.

ОП „Безопасен труд”

ОП „Безопасен труд” Програма цели: подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Програмата ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в предприятията и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.
По програма „Безопасен труд”, екипът от специалисти в МАКСИ КОНСУЛТ -БЪЛГАРИЯ, изготвя анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност на организацията.
Съдействаме за разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд. OHSAS 18001:2007
Оказваме методологическа помощ на Организации, които кандидатстват по Програма „Безопасен труд”.

ОП „Конкурентоспособност”

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."е една от седемте оперативни програми, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС.  Програмата се финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет и е с общ бюджет над 1 млрд. евро.
Общата цел на ОП„Конкурентоспособност" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

ОП „Регионално развитие”

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка - “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие.
 Най-общо, програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга. 
 За тази цел Оперативната Програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля и ще играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно да гарантира интегрирано и устойчиво развитие.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция". Програмата се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел "Сближаване".
Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

ОП „Околна среда”

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" определя стратегическите цели и приоритети на страната в сектор "околна среда", които ще се финансират от европейските фондове и е насочена към реализация на поетите ангажименти в сектора по време на преговорния процес и постигане на съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз. Двата фонда, които предоставят средства в областта на околната среда са Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд. Общият бюджет за реализацията на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” възлиза на 1 800 748 085 евро.
Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.
Главната стратегическа цел на ОП “Околна среда” е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. Изпълнението на главната цел на ОП “Околна среда 2007–2013 г.”ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението и повишаване на възможностите за инвестиции в страната.  Специфичните цели на програмата, чрез които ще бъде изпълнена главната цел са:

  • Опазване и подобряване състоянието на водите;
  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

ОП „Административен капацитет”

Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК)има за главна цел подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система