За фирматаЗа фирмата

Агенцията разработва функциите и задачите си в съответствие с Европейските норми и директиви в областта на безопасността и здравето при работа за всяка една производствена сфера и бизнес. Тя разработва стратегията си и изпълнява изискванията на цялата законова и нормативна уредба на Р. България.

С оглед изтеклият гратисен период на Закона за здравословни и безопасни условия на труд , и приемането на Р. България в европейската общност, както и цялостната държавна политика на приравняване на законодателството ни към изискванията на МОТ,СЗО и директивите 89/391 на ЕС, а така също и цялостния процес на стандартизация, АГЕНЦИЯТА определя своите приоритети и цели както следва:

Предоставяме на нашите клиенти:

  1. Цялостна кансултантска дейност, относно въвеждане на вътрешно-фирмената организация по здравословни и безопасни условия на труд /съгласно OHSAS 18001 /
  2. Запознаване, тълкуване на действащата нормативна уредба и създаване на необходимият набор от задължителни документи за всяко предприятие.
  3. Разработване на вътрешно фирмен ОДИТ по безопасност и здраве при работа.
  4. Подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия свързани с ликвидиране и намаляване на риска при работа.
  5. Изпълнение в реална среда на изискванията на ИА”ГИТ” и Д „ИТ”
  6. Разработване на инструкции за безопасна работа за производство, машини, агрегати и съоръжения.
  7. Съдействие при разработване на оценката на риска

Компанията предлага консултации по въвеждане на международни стандарти от серията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2007; OHSAS 18001:2008; ISO 22000

Защо да изберете Макси КонсултЗащо да изберете Макси Консулт

Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд се прилагат във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата. Неизпълнението на тези изисквания съставлява нарушение на трудовото законодателство.

Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително предоставяне на информация и обучение на работещите. Съгласно чл. 228а от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие.

Изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Във всяко предприятие /независимо от отрасъла/ длъжностните лица, които ръководят и управляват трудови процеси, както и длъжностните лица по здраве и безопасност при работа и тези, които извършват инструктажи, трябва ежегодно да повишават квалификацията си по безопасност, хигиена и противопожарна охрана, като за целта следва да преминават ежегоден курс на обучение.

На тази законодателна основа Агенция за безопасност и здраве при работа МАКСИ КОНСУЛТ разработва фунцкиите и задачите си. Ние разработваме стратегията си в изпълнение на изискванията на пълната законова и нормативна уредба в Р. България.

5-те най-важни причини да изберете Макси Консулт5-те най-важни причини да изберете Макси Консулт