Списък на нормативните актовеСписък на нормативните актове

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

КОНСТИТУЦИЯ на Република България
(Обн., ДВ, бр. 56 от 1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 2003 г., бр. 18 от 2005 г., бр. 27 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 13.09.2006 г. - бр. 78 от 26.09.2006 г.; бр. 12 от 2007 г.)

КОДЕКС НА ТРУДА
(Обн., ДВ, бр. 26 и бр. 27 от 1986 г., изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. изм. бр. 87 от 1995 г., бр. 2,12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд 1998 г. от 8.05.1998 г.; доп., бр. 56 от 19.05.1998 г., изм., 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105, 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102, 105 от 2006 г.; бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., и бр. 43 от 2008 г.)

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г. изм. и доп., бр. 12, 21, 38, бр. 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68; попр. бр. 76, изм. бр. 82, 95, 102, 105 от 2006 г.; бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33 и 43 от 2008 г.)

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(Обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., изм. и доп., бр. 33 и бр. 48, 102, 105 от 2006 г.; бр. 40 от 2007 г.)

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
(Обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 62, 76 от 2006 г.; бр. 41 и 86 от 2007 г.)

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
(Обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 76, 85, 88, 94, 103 от 2005 г.; бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г.; бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г. и бр. 13 от 2008 г.)

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
(Обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г.; бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г.; изм. бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г. и бр. 53 от 2007 г.)

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ
(Обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г., изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г.; бр. 30, 34 и бр. 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г.)

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ
(Обн., ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г., изм., бр. 17, 30 и 102 от 2006 г.; бр. 11, 41 и 78 от 2007 г.)

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
(Обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г.)

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
(Обн., ДВ, бр. 21 от1990 г., изм. ДВ, бр. 27 от 1991 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., и бр. 87 от 2006 г.)

ЗАКОН ЗА ЕНЕГРЕТИКАТА
(Обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 18 от 2004 г., изм. и доп., бр. 18 и 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г.)

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
(Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 41, 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., изм. и доп., бр. 20, 65 , 107 от 2003 г., изм., бр. 36, 65 от 2004 г., изм., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95,103, 105 от 2005 г.; изм. и дп., бр. 29, 30, 34, 37, 65, бр. 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г.; бр. 41, 53 и 61 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.)

ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА
(Обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., и бр. 36 от 2008 г.)

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
(Обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г., изм. и доп., бр. 30 , 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., и бр. 36 от 2008 г.)


ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

І. Нормативни актове за прилагане на
КОДЕКСА НА ТРУДА


ПРАВИЛНИЦИ

Д-01-016 Правилник по безопасността на труда при производство, транспорт, съхранението и употреба на кислород
(утв. ЦС на БСП, 1981 г.)

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи
(приет с ПМС № 18 от 23.01.1998 г., обн., ДВ, бр. 13 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 15 от 2003 г. и бр. 48 от 2006 г., отм. бр. 40 от 2007 г., в сила от в сила от 18.05.2007 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ОТМЯНА на Правилника по безопасността на труда при строително-монтажните работи – Д-02-001
(утвърден от ЦС на БПС, С., 1982 г.; изм. и доп., заповед № 268 от 17.ХІ.1997 г. на министъра на труда и социалната политика, ДВ, бр. 4 от 1998 г.), (обн., ДВ, бр. 63 от 2004 г.), считано от 5.ХІ.2004 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОТМЯНА на Правилника по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите – Д-01-012
(утвърден от министъра на труда и социалните грижи на 29.VІІ.1975 г.), (обн., ДВ, бр. 63 от 2004 г.), считано от 17.Х. 2004 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОТМЯНА на Правилника по безопасността на труда в дървообработващата и мебелната промишленост – Д-01-013
(утвърден от ЦС на БПС, С., 1980 г.; изм. и доп., заповед № 240 от 1997 г. на министъра на труда и социалната политика, ДВ, бр. 4 от 1998 г.), (обн., ДВ, бр. 63 от 2004 г.), считано от 23.ХІІ.2004 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОТМЯНА на Правилника по безопасността на труда при въздушни компресорни инсталации - Д-01-014
(утвърден от Министерството на труда и социалните грижи, 1977 г., изм и доп., в бр. 8-9 от 1992 г. на ИБТ), (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.), считано от 20.ІV.2005 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОТМЯНА на Правилника по безопасността на труда при поддържането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения - Д-09-001
(утвърден от Министерството на труда и социалните грижи, 1971 г.), (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.), считано от 20.ІV.2005 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОТМЯНА на Правилника по безопасност на труда при товаро-разтоварните работи – Д-05-001)
(утвърден от Министерството на труда и социалните грижи, 1972 г. ), (обн., ДВ, бр. 94 от 2006 г.) считано 4.VІІІ.2006 г.

НАРЕДБИ

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
(обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.)

НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
(обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.)

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
(обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 35 и 68 от 2006 г.)

НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
(обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г., изм. и доп., бр. 59 от 1993 г, бр. 35 от 2001 г.)

НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
(приета с ПМС № 77 от 2002 г., обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп., бр. 118 от 2002 г., бр. 53 от 2003 г; бр. 92 от 2004 г. и бр. 56 от 2007 г.)

НАРЕДБА за трудоустрояване
(обн., ДВ, бр. 7 от 1987 г., изм. и доп., бр. 52 от 1988 г., бр. 47 от 1990 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 78 от 2005 г.)

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло
(обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г., изм. ДВ, бр. 38 от 1990 г.)

НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
(приета с ПМС № 4 от 2007 г., обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г., изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., и бр. 11 от 2008 г.)

НАРЕДБА № 2 от 1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
(обн., ДВ, бр. 38 от 1994 г.)

НАРЕДБА № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
(обн., ДВ, бр. 37, попр. бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
(обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г., изм. и доп., бр. 65 от 1991 г., бр. 102 от 1994 г. и бр. 78 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.)

НАРЕДБА № 3 от 2004 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
(обн., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 4 от 1995 г. на МВР за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
(обн., ДВ, бр. 77 от 1995 г.)

НАРЕДБА № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
(издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 105 от 2002 г.)

НАРЕДБА № 6 от 2006 г . за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
(обн., ДВ, бр. 64 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 6 от 2004 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
(обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
(обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г., изм., бр. 44 от 1993 г.)

НАРЕДБА № 8 от 2004 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
(обн., ДВ, бр. 93 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 9 от 2003 г. на МТСП за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
(обн., ДВ, бр. 79 от 2003 г.)

НАРЕДБА № 9 от 1997 г. на МТСП за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в мините
(обн., ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. и доп., бр. 68 от 2003 г. и бр. 101 от 2007 г.)

НАРЕДБА № 9 от 2004 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
(обн., ДВ, бр. 93 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 10 от 2003 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
(обн., ДВ, бр. 94 от 2003 г., изм., бр. 8 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 10 от 2004 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
(обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 11 от 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени
(обн., ДВ, бр. 57 от 1987 г.)

НАРЕДБА № 11 от 2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
(обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 11 от 2004 г. на МТСП за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
(обн., ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. и доп., бр. 101 от 2007 г.)

НАРЕДБА № 12 от 2004 г. на МТСП и МТС за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
(обн., ДВ, бр. 6 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 12 от 2005 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи
(обн., ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 13 от 2003 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
(обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г., изм. и доп., бр. 71 от 2006 г. и бр. 67 от 2007 г.)

НАРЕДБА № 13 от 2005 г. на МТСП и МТ за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.)

ІІ. Нормативни актове за прилагане на
КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
(приета с ПМС № 263 от 1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г., изм. и доп.,, бр. 61 от 2000 г., и бр. 19 от 2002 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 на МС от 1999 г. за приемане на Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане и на Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
(Обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.)

НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
(приета с ПМС № 79 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 33 от 2001 г., изм. бр. 1 от 2005 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 2001 г. за приемане на Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
(Обн., ДВ, бр. 33 от 4.04.2001 г.)

НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
(приета с ПМС № 235 от 1998 г.; обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г., изм. и доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., и бр. 64 от 2001 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 1998 г. за приемане на Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
(Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) (Обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г., изм., бр. 114 от 1999 г.)

СПИСЪК на професионалните болести
(приет с ПМС № 80 от 2001 г. обн., ДВ, бр. 33 от 2001 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 2001 г. за приемане на Списък на професионалните болести
(Обн., ДВ, бр. 33 от 2001 г.)

ІІІ. Нормативни актове за прилагане на
ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


НАРЕДБА № 1 от 2006 г. на МТСП за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
(обн., ДВ. бр. 28 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 3 от 1998 г. на МТСП за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
(обн., ДВ, бр. 91 от 1998 г.)

НАРЕДБА № 3 от 2001 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
(обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.)

НАРЕДБА № 3 от 2005 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
(обн., ДВ, бр. 40 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 3 от 2008 г. на МЗ и МТСП за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
(обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.)

НАРЕДБА № 4 от 1998 г. на МТСП и МЗ за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.)

НАРЕДБА № 5 от 1999 г. на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
(обн., ДВ, бр. 47 от 1999 г.)

НАРЕДБА № 5 от 2006 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
(обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 6 от 2005 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
(обн., ДВ, бр. 70 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
(обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и бр. 88 от 2004 г., и бр. 40 от 2008 г.)

НАРЕДБА № 7 от 2005 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
(обн., ДВ, бр. 70 от 2005 г.,)

НАРЕДБА № 9 от 2006 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
(обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 14 от 1998 г. на МЗ за службите по трудова медицина
(обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г., отм., бр. 14 от 2008 г.)

НАРЕДБА № 15 от 1999 г. на МЗ и МТСП за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
(обн., ДВ бр. 54 от 1999 г.)

НАРЕДБА № 16 от 1999 г. на МЗ и МТСП за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
(обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г., изм. бр. 70 от 2005 г.)

НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
(Приета с ПМС № 24 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 2006 г., и бр. 46 от 2007 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 на МС от 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
(Обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., доп., бр. 68 от 22.08.2006 г.)

ЗАПОВЕД № 151 от 2006 г. на МТСП за определяне на икономическите дейности с коефициент на трудов травматизъм, по-голям или равен на средния за страната
(обн., ДВ, бр. 24 от 2006 г.)

ЗАПОВЕД № 891 от 2006 г. на МТСП за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности
(обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.)

ЗАПОВЕД № 809 от 2007 г. на за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 97 от 2007 г.)

ЗАПОВЕД № 36 от 1998 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
(ДВ, бр. 35 от 1998 г.)

ІV. Нормативни актове за прилагане на
ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ


НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(приета с ПМС № 325 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр. бр. 3 и бр. 9 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
(приета с ПМС № 250 от 2003 г., обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и бр. 40 от 2006 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
(приета с ПМС № 204 от 2002 г., обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели
(приета с ПМС № 52 от 2002 г., обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г., изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп.; бр. 11, 24 и 40 от 2006 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
(приета с ПМС № 76 от 2007 г., обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
(приета с ПМС № 205 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г., попр., бр. 90 от 2001 г., изм. и доп.,, бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г.; бр. 24 и 40 от 2006 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане
(приета с ПМС № 210 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г., изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24, 40 от 2006 г., и бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
(приета с ПМС № 232 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 91 от 2001 г., изм. и доп.,, бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 24, 40 и 61 от 2006 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих
(приета с ПМС № 12 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм и доп., бр. 40 и 61 от 2006 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие
(приета с ПМС № 138 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 56 от 2004 г.; изм. бр. 24, 28 и 40 от 2006 г.; и бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства
(приета с ПМС № 242 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г., изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., и бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
(приета с ПМС № 94 от 2002 г., обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г., изм. и доп., бр. 13 от 2003 г.; бр. 24 и 40 от 2006 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(приета с ПМС № 175 от 2002 г., обн. ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. и доп. бр. 115 от 2002 г.; бр. 13 от 2003 г.; бр. 96 от 2005 г.; бр. 24, 40 и 61 от 2006 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминисцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност
(приета с ПМС № 223 от 2004 г., ДВ, бр. 77 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24 и 28 от 2006 г., и бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане
(Приета с ПМС № 264 от 2005 г., обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г., изм. бр. 40 от 2006 г.)

НАРЕДБА за маркировката за съответствие
(приета с ПМС № 191 от 2005 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. и доп., бр. 66 от 2006 г.)

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията
(Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) (приета с ПМС № 187 от 2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. и доп.,, бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г.)

НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
(приета с ПМС № 312 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г., изм. бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и бр. 93 от 2006 г., и бр. 46 от 2007 г.)

НАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
(приета с ПМС № 187 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г.)

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
(приета с ПМС № 243 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г., изм. и доп.,, бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г. )

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
(приета с ПМС № 75 от 2003 г., обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и70 от 2006 г. )

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори
(приета с ПМС № 179 от 2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 2002 г., изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., и бр. 40 от 2006 г.)

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
(приета с ПМС № 174 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 60 от.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електромагнитна съвместимост
(приета с ПМС № 76 от 2007 г., обн., ДВ, бр. 32 от 17 април 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие
(Приета с ПМС № 114 от 2003 г., обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. и доп., бр. 1 и 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., и бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми
(приета с ПМС № 168 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм. и доп., бр. 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., и бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките
(приета с ПМС № 177 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. и доп., бр. 13 и бр. 104 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
(приета с ПМС № 182 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., и бр. 37 от 2007 г.)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях
(Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г.) (приета с ПМС № 193 от 2002 г., обн., ДВ, бр. 84 от 2002 г., изм. и доп., бр. 24 и 28 от 2006 г., и бр. 37 от 2007 г.)

V. Нормативни актове за прилагане на
ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид
(приета с ПМС № 87 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

НАРЕДБА за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка
(приета с ПМС № 298 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г., доп., бр. 24 от 2006 г.)

НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
(приета с ПМС № 53 от 1999 г., обн., ДВ, бр. 29 от 1999 г.)

НАРЕДБА № 6 от 2004 г. на МОСВ за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
(Обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г., попр. бр. 98 от 2004 г.

НАРЕДБА № 7 от 2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
(Обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 8 от 2004 г. на МОСВ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
(Обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп., бр. 87 от 2007 г.)

VІ. Нормативни актове за прилагане на
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ


НАРЕДБА за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества
(приета с ПМС № 324 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г., изм., бр. 46 от 2007 г.)

НАРЕДБА за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества
(приета с ПМС № 327 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 2007 г. и бр. 51 от 2008 г.)

НАРЕДБА за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България
(приета с ПМС № 161 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 63 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 7 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди
(Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 13.05.2008 г.)

VІІ. Нормативни актове за прилагане на
ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


ПМС № 351 от 2004 г. за преобразуване на хигиенно-епидемиологичните инспекции в регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
(Обн., ДВ, бр. 1 от 2005 г.; изм., бр. 22 от 2006 г.)

НАРЕДБА за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения
(приета с ПМС 329 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 2 от 2005 г. на МЗ за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
(Обн., ДВ, бр. 8 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 8 от 2006 г. на МЗ за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
(обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г., изм., бр. 66 от 2006 г. и бр. 74 от 2007 г.)

НАРЕДБА № 21 от 2006 г. на МЗ, МФ и МП за условията и реда за провеждане на медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури на лица, срещу които е образувано наказателно производство
(обн., ДВ, бр. 67 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 24 от 2006 г. на МЗ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия
(обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.)

VІІІ. Номативни актове за прилагане на
ЗАКОНА за МВР


НАРЕДБА № І-209 от 2004 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
(Обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.)
>

НАРЕДБА № Із-1951 от 2006 г. на МВР за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти
(обн., ДВ, бр. 92 от 2006 г. и бр. 43 от 2008 г.)
>

ІХ. Нормативни актове за прилагане на
ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА


Н А Р Е Д Б И

НАРЕДБА № 6 от 2004 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 7 от 2004 г. на МЕЕР за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (Обн., ДВ, бр. 63 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 9 от 2004 г. на МЕЕР за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (Обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г., изм. и доп., бр. 26 от 2008 г.)

НАРЕДБА № 10 от 2004 г. на МЕЕР за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ (Обн., ДВ, бр. 63 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 12 от 2004 г. на МЕЕР за дейността на операторите на газопреносната и газопразпределителните мрежи (Обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.)

Х. Нормативни актове за прилагане на
ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (Приета с ПМС № 247 от 2003 г., обн., ДВ, бр. 99 от 2003 г., изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 46 от 2007 г.)

НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС № 38 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.)

НАРЕДБА № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15 август 2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм. и доп., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 4 от 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.)

НАРЕДБА № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.)

НАРЕДБА № 7 от 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г., изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; изм. с Решение № 653 от 21.01.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 1.02.2005 г., в сила от 1.02.2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; изм. с Решение № 7028 от 18.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 63 от 2.08.2005 г., в сила от 2.08.2005 г. ; изм. и доп., бр. 41 от 2008 г.)

НАРЕДБА № 8 от 2004 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн., ДВ, бр. 6 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 9 от 2001 г. на МРРБ за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор (обн., ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г.)

НАРЕДБА № 10 от 2001 г. на МРРБ за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.)