Сертифициране по международни стандарти ISO, OHSAS, HACCPСертифициране по международни стандарти ISO, OHSAS, HACCP

Какво е сертификация?

Терминът „сертификация” може да се разбира като оценка на съответствието или определени изисквания, отнасящи се към даден продукт, процес или система.

Сертификацията всъщност е решението за издаване на сертификат от сертифициращата организация на одитираната организация, което се взима след провеждане на одит.

Сертификацията се провежда от независима трета страна. Това е с цел безпристрастност на решението. Сертификация може да се прави на продукти, процеси или системи.


ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 (заменя ISO 9001:2000 (БДС EN ISO 9001:2001)) "Системи за управление на качеството. Изисквания" Какво е ISO 9001:2008?:

 • ISO 9001:2008 бе публикуван на 14.11.2008 г. и замени досегашната версия на стандарта ISO 9001:2000. Кое е новото в ISO 9001:2008?
 • ISO 9001:2008 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.
 • Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001:2008.
 • ISO 9001:2008 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.

BS OHSAS 18001

BS OHSAS 18001 (Ocupational Health and Safety System) "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания" Какво е BS OHSAS 18001?

 • BS OHSAS 18001 е британски стандарт, който заменя спецификацията OHSAS 18001:1999. BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и безопастостта при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.
 • Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001.
 • Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти.

ISO 14001:2004

Какво в ISO 14001:2004?

 • В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата. Стандартът има същата структура и носи идеята за непрекъснато подобряване, характерни за ISO 9001:2008.
 • Организации от всякакъв вид проявяват нарастваща загриженост за постигане и демонстриране на стабилна система по опазване на околната среда чрез контролиране на влиянието от техните действия, продукти или услуги върху околната среда, като взимат предвид политиката и целите си по опазване на околната среда. Те извършват това в контекста на все по-строгите законови разпоредби в тази област, развитието на околната среда, както и общата грижа на заинтересованите страни по въпросите на опазването на околната среда, включително на устойчивото развитие.
 • Стандартът определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point) Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му
Какво е HACCP?

 • HACCP е съкращение, което в превод означава "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". Това са точки от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човешкия организъм. Ако контрола в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите. Изградена, внедрена и сертифицирана HACСP осигурява това да не се случи.
 • НАССР е научно обоснован и систематичен подход. НАССР системата се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на опасностите, отколкото върху изследването и инспектирането на крайния продукт.
 • В основата на изискванията на HACСP са залегнали принципите на Codex Alimentarius. Публикациите на Codex Alimentarius, съдържащи препоръки, касаещи безопасността на храните, трябва да бъдат включени в законодателствата на страните членки на ЕС. Една от тях са Указанията на Codex (Codex Alimentarius guidelines) за прилагане на HACCP. Като общ документ е разработена директива 93/43/EEG на Съвета на Европа, която е базирана на тези указания на Codex Alimentarius.
 • Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумацията и обхваща добив и производство и производство и преработване на хранителни продукти, търговия, съхранение и транспорт.

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 "Системи за управление на безопасността на храните - изисквания към организациите от хранителната верига"

ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление.

Той е приложим за всички организации, независимо от големината им, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига и които желаят да приложат системи, гарантиращи безопасност на хранителните продукти.

ISO 17025:2005

ISO 17025:2005 (БДС EN ISO 17025:2006) "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"

Обхват и област на приложение:

 • Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително взимането на проби. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани със стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите.
 • Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/или калибрирания. Това включва например лабораториите от първа, втора и трета страна, както и лабораториите, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола или сертификацията на продуктите.

ISO 19011:2002

ISO 19011:2002 (БДС EN ISO 19011:2004) "Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда"

Обхват и област на приложение:

 • Регламентира управлението на програми на одит, извършване на вътрешни или външни одити на системи за управление на качеството и/или на околната среда, както и за компетентността и оценяването на одитори.
 • Предназначен е за широк кръг потенциални ползватели, между които одитори, организации, имащи нужда от одити на системи за управление на качеството и/или на околната среда според договори, и сертификационни организации или организации, извършващи обучението на одитори за сертификацията/регистрацията на системи за управление, за акредитацията или за стандартизацията в областта на оценяване на съответствието.
 • Той е приложим към всички организации, които имат нужда от извършване на вътрешни или външни одити или да управляват програма за одит.

ISO/TS 16949:2002

ISO/TS 16949:2002 – международен отраслов стандарт, разработен за автомобилната промишленост на основата на стандартите ISO 9000.

БДС EN 15038

БДС EN 15038 - стандарт за преводачески услуги.

SA 8000

SA 8000 - Корпоративна социална отговорност.

ISO 28000

ISO 28000 - Сигурност на доставките (СУСД).

Същност на Системите за управление (СУ)

Практическа полза от международните стандарти

Правила и етапи за получаване на консултантска дейност

След предварителната презентация на консултантската услуга се подписва договор в който са описани етапите, сроковете, цени.

Нашата методика включва:

Етапи и видове дейности по извършване на консултантска услуга Срок
Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на желания срандарт и преглед на Система за управление В рамките на входящ преглед
ПЪРВИ ЕТАП 1-2 месеца
 • Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията.
 • Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на преглед за оценка на съществуващото състояние на Системата за управление на Организацията в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008; ISO 14001; OHSAS 18001 /или други желани стандарти/
 • Обучение от Изпълнителя на Ръководителите на структурните еденици за принципите и методите на резлизиране на процесния подход при изграждането на СУ.
 • Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи.
 • Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на предварителния преглед.
 • Извършване на консултации по:
  • дефиниране на Политика
  • определяне на целите на Организацията
  • актуализиране на Организационната структура
  • създаване на необходимите колективни органи за управление на СУ
  • Разработване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на първи вариант на документите
  • Наръчник
  • Процедури
  • Други при необходимост
 • Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на проектен вариант на документи от системата за управление.
 • Обучение на упълномощен представител на ръководството /издаване на документ, удостоверяващ преминато обучение /

Предоставяне на необходимите /липсващи/ документи като част от системата за пробно внедряване и събиране на данни за ефективното им прилагане.

Провежда се в зависимост от обхвата на Организацията
ВТОРИ ЕТАП 3-4 месец
 • Методическа помощ при пробно внедряване, в т.ч. тестване на документите.
 • Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на СУ спрямо определените в документите изисквания и съответния стандарт.
 • Консултиране по изпълнение на изискванията на международния стандарт за провеждане на Преглед от ръководството.
 • Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит.
 • Предоставяне на клиента материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата.
 • Съдействие при избор на сертифицираща организация.
Сроковете при въвеждане на функционираща СУ са различни в зависимост от желаната сертификация.

Причината за ползването на консултантска фирма е помощта, която тя предоставя на своя клиент така, че той бързо и сигурно да получи сертификат с международно признание.

Ползването на консултантска организация спестява време, труд и пари и Ви дава сигурност във Вашето начинание.